Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45038
Title: Thị trường bất động sản Hà Nội thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5.02.01
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Trung
Keywords: Giải pháp;Hà Nội;Thị trường bất động sản;Thực trạng
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 114 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Khái quát hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về thị trường bất động sản. Đồng thời phân tích, đánh giá thị trường bất động sản, bao gồm: thị trường giao dịch quyền sử dụng đất và các công trình gắn liền với đất; các loại hình giao dịch: mua bán, cho thuê, th (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45038
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00548_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.