Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45039
Title: Tự do hoá thương mại nông sản trong khuôn khổ WTO và tác động đối với các nước đang phát triển : Luận văn ThS. Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế: 5.02.12
Authors: Lê, Bộ Lĩnh, Người hướng dẫn
Trần, Đức Bắc
Keywords: Nông sản;Thương mại quốc tế;Tự do hóa thương mại
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
96 tr. + Đĩa mềm+tóm tắt
Luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn của tự do hóa nông sản, đặc biệt là những lợi ích của các nước đang phát triển xuất khẩu nông sản. Phân tích những nội dung chủ yếu của các cuộc đàm phán về tự do hóa thương mại nông sản trong khuôn khổ WTO, đánh giá đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45039
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00546_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.