Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45040
Title: Tái cơ cấu các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam - vấn đề và giải pháp
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thế Anh
Keywords: Kinh tế;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS Kinh tế chính trị 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
129 tr. + Tóm tắt
Luận văn làm rõ nguyên nhân nội tại và bối cảnh khách quan của tiến trình tái cơ cấu các Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTM QD) Việt Nam. Nêu và phân tích tình hình thực tiễn triển khai tái cơ cấu các NHTM QD trong thời gian qua. Trên cơ sở tổng kết, đá (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45040
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00543_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 62.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.