Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45042
Title: Ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Danh Tốn, Người hướng dẫn
Đoàn, Huân Phong
Keywords: Cổ phần hóa;Kinh tế tài chính;Ngân hàng thương mại;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 85 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) nói riêng trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống NHTMCP ở Việt Nam qua nguồn vốn: nguồn vố (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị XHCN 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45042
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00539_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 809.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.