Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45043
Title: Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Hương
Keywords: Giải ngân vốn;Kinh tế tài chính;Việt Nam;Vốn
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 117 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Nêu những vấn đề cơ bản về giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như các hình thức, các giai đoạn, các điều kiện giải ngân vốn ODA. Xác định được rõ nét thực trạng giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trên cơ sở phân tích tình hình thu hút , phân bổ vốn (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45043
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00538_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.