Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45044
Title: Hoạt động cho vay của ngân hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Trần, Quang Tuyến
Keywords: Kinh tế tài chính;Kinh tế tư nhân;Ngân hàng;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 106 tr. + Tóm tắt
Phân tích và hệ thống hoá cơ sơ lý luận cơ bản về hoạt động cho vay vốn ngân hàng đối với kinh tế tư nhân.Chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay vốn ngân hàng của kinh tế tư nhân và làm rõ vai trò của vốn ngân hàng đối với sự phát triển của khu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45044
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00534_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 76.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.