Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45045
Title: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt Nam
Authors: Lê, Danh Tốn, Người hướng dẫn
Nguyễn, Lê Quý Hiển
Keywords: Dệt may;Kinh tế;Kinh tế chính trị;Năng lực cạnh tranh;Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 107 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm và kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may. Qua đó đánh giá thực trạng phát triển và năng lực cạnh tran (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45045
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00531_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.