Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45046
Title: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Đỗ, Minh Hạnh
Keywords: Kinh tế;Kinh tế chính trị;Thủy sản;Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 100 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Nghiên cứu một số vấn đề chung về xuất khẩu thủy sản và hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam từ năm 1990 đến nay trong mối quan hệ với tình hình sản xuất, chế biến thủy sản cho xuất khẩu và diễn biến của thị trường thế giới. Phát hiện ra tiềm năng cũn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45046
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00530_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 63.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.