Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45047
Title: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Lào Cai : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Bích, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Cung
Keywords: Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Lào Cai;Nông nghiệp;Nông thôn
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
141 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Electronic Resources
Hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn của một số nước ở châu Á và ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Phân tích thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Lào Cai qua (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45047
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00529_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 89.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.