Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45049
Title: Vai trò của chính phủ Nhật Bản trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5.02.01
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, Người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Bách
Keywords: Công nghiệp hoá;Hiện đại hóa;Kinh tế;Nhật bản
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
122
Nghiên cứu cụ thể vai trò của chính phủ Nhật Bản trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Từ đó tạo ra những cơ sở, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của chính phủ cũng như có những chính sách phù hợp, đi tắt đón đầu, r (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45049
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00523_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 861.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.