Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45050
Title: Cải cách kinh tế ở Trung Quốc sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) và những gợi ý về chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5.02.01
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Cường
Keywords: Chính sách kinh tế;Cải cách kinh tế;Kinh tế;Trung quốc;Tổ chức thương mại thế giới
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 114 tr. + Đĩa mềm
Nghiên cứu cải cách chính sách kinh tế của Trung Quốc sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong các lĩnh vực như: Ngoại thương; Đầu tư nước ngoài; Hệ thống ngân hàng; Nông nghiệp; Công nghiệp; Dịch vụ; Thực hiện cam kết v.v.... Trình bày nhữ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đai học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45050
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00522_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.