Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45052
Title: Môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Nguyễn Tuyên, Người hướng dẫn
Đàm, Nhân Ái
Keywords: Kinh tế;Kinh tế môi trường;Môi trường sinh thái;Phát triển bền vững;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
84 tr. + Tóm tắt; Đĩa mềm
Làm rõ bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế với môi trường sinh thái và mối quan hệ của chúng. Phân tích kinh nghiệm của quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và rút ra những bài học kinh nghiệm đối v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45052
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00504_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.