Môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45052Môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45052