Đặc điểm mới trong hoạt động đầu tư quốc tế của các công ty xuyên quốc gia và gợi ý chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45053Đặc điểm mới trong hoạt động đầu tư quốc tế của các công ty xuyên quốc gia và gợi ý chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45053