Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45053
Title: Đặc điểm mới trong hoạt động đầu tư quốc tế của các công ty xuyên quốc gia và gợi ý chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN: 5 02 01
Authors: Trần, Đình Thiên, Người hướng dẫn
Phạm, Hồng Tiến
Keywords: Công ty xuyên quốc gia;Kinh tế thế giới;Việt Nam;Đầu tư;Đầu tư quốc tế
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 155 tr. + Tóm tắt
Tổng quan chung về các công ty xuyên quốc gia (TNC). Phân tích và làm rõ những đặc điểm mới trong hoạt động đầu tư quốc tế của TNC từ 1990 đến hết 2003: hướng chuyển dịch, lĩnh vực đầu tư quan tâm, các hình thức đầu tư chủ yếu. Thông qua việc đánh giá tác (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45053
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00502_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 76.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.