Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45054
Title: Cải cách kinh tế ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Đỗ, Đức Định, Ng­ười hướng dẫn
Trần, Thùy Phương
Keywords: Cải cách kinh tế;Kinh tế;Việt Nam;Ấn Độ
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 135 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển kinh tế và cơ sở thực tiễn đòi hỏi Ấn Độ phải tiến hành cải cách kinh tế. Tổng hợp và phân tích những nội dung cơ bản của quá trình cải cách kinh tế Ấn Độ; từ đó, đánh giá những thành công và hạn chế của hơn 10 năm (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45054
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00501_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.