Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45055
Title: Phát huy lợi thế so sánh trong quá trình phát triển kinh tế ở một số nước ASEAN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Vũ, Văn Hà, Ng­ười hướng dẫn
Trần, Thị Lan Hương
Keywords: ASEAN;Lợi thế so sánh;Phát triển kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 124 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Tóm tắt, đánh giá các lý thuyết chủ yếu về lợi thế so sánh, mối quan hệ giữa việc tận dụng lợi thế so sánh và phát triển kinh tế, chỉ ra những nhân tố mới của lợi thế so sánh. Phân tích mối quan hệ giữa chính sách phát huy lợi thế so sánh và kết quả tận dụ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45055
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00500_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.