Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45056
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn,Thị Hiền, người Hướng dẫn
Phan, Thị Mỹ Anh
Keywords: Chế biến nông sản;Nông sản;Sản xuất;Việt Nam;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 87 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Luận văn đã phân tích,đánh giá đúng thực trạng của FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) trong sản xuất và chế biến nông sản ở Việt Nam giai đoạn từ cuối những năm 80 đến nay. Chỉ rõ tác động của FDI trong sản xuất, chế biến nông sản đối với nền kinh tế Việt N (...)
Electronic Resources
Luânk văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45056
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00493_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 66.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.