Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45058
Title: Phát triển công nghiệp ở Hải Phòng thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Hà
Keywords: Hải Phòng;Kinh tế công nghiệp;Phát triển kinh tế
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
100 tr. + Đĩa mềm
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển công nghiệp, tình hình phát triển công nghiệp của Việt Nam, luận văn phân tích đặc điểm, vai trò và thực trạng phát triển ngành công nghiệp Hải Phòng từ năm 1996 đến nay, nêu bật những thành tựu, những vấn đề còn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45058
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00474_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.