Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45059
Title: Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Tạ, Đức Khánh, Người hướng dẫn
Kim, Ngọc Anh
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý nhân sự;Truyền hình;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 127 tr. + Đĩa mềm
Hệ thống hoá cơ sở lý luận, thực tiễn về nguồn lực và phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trường. Làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại đài tiếng nói Việt Nam và truyền hình Việt Nam. Chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế và những nguyên nhâ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45059
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00473_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.