Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45060
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Hà Nội - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN: 5 02 01
Authors: Phan, Huy Đường, Người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Kinh tế vĩ mô;Việt Nam- Hà nội
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: 113 tr
Luận văn hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế (CDCCNKT). Phân tích và làm rõ thực trạng CDCCNKT ở Thủ đô Hà nội cũng như những nhân tố tác động tới việc xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý và (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị Xã hội Chue nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45060
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00424_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 98.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.