Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45061
Title: Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Thiềng
Keywords: Chính sách phát triển kinh tế;Doanh Nghiệp;Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Kinh tế chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: 99 tr. + Đĩa mềm
Trình bày vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong nền kinh tế hiện đại và những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đối với các DNNVV. Đi sâu nghiên cứu các chính sách phát triển DNNVV ở Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đưa ra một số khuyến nghị (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45061
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00420_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.