Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45062
Title: Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Nguyễn, Tiến Hùng
Keywords: Chính sách ngoại thương;Kinh tế đối ngoại;Ngoại thương Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 125 tr. + Đĩa mềm
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách ngoại thương, làm rõ thực trạng chính sách ngoại thương Việt Nam trong những năm qua; Chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của chính sách ngoại thương. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện chính sác (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45062
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00398_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.