Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45064
Title: Sự hình thành thị trường hàng hoá nông sản giao sau ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Văn Nam, người hướng dẫn
Nguyễn, Lương Thanh
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Nông sản;Thị trường nông sản
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 113 tr.
Phân tích đặc điểm của vấn đề tiêu thụ nông sản hàng hóa, các phương thức giao dịch truyền thống đối với nông sản hàng hóa ở nước ta.Phân tích cơ chế của các loại hình giao dịch nhằm chỉ ra những hạn chế, những ưu điểm của các loại hình giao dịch và thực t (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45064
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00395_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.