Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45065
Title: Huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Anh Tài, nguời hướng dẫn
Phạm, Thị Lụa
Keywords: Doanh Nghiệp;Huy động vốn;Kinh tế công nghiệp;Kinh tế tài chính;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận vănThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Electronic Resources
107 tr. + Đĩa mềm
Hệ thống hóa lý luận về vốn, các hình thức huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Qua đó phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam thời gian qua, phát hiện những tồn tại và vấn đề đặt ra nghiên cứu (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45065
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00393_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.