Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45066
Title: Kinh tế tư nhân ở Hà Nội trong tiến trình đổi mới : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Hoàng, Kim Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Doanh nghiệp tư nhân;Hà Nội;Kinh tế tư nhân
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 98 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Luận văn trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân nói chung và kinh tế tư nhân Hà Nội nói riêng. Phân tích thực trạng kinh tế tư nhân trên địa bàn Hà Nội dựa trên : đặc điểm môi trường - kinh tế xã hội của thủ đô, quá trình hình thàn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45066
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00387_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 870.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.