Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45067
Title: Tiến trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Ngô, Đăng Thành
Keywords: Kinh tế tài chính;Tài chính;Tự do hoá tài chính
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 131 tr. + Tóm tắt; Đĩa mềm
Luận văn trình bày một số vấn đề chung về tự do hoá tài chính và kinh nghiệm thực hiện tự do hoá tài chính của các nước đang phát triển. Nghiên cứu tiến trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam: điều chỉnh chính sách nhằm làm giảm thâm hụt ngân sách, quá trình (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45067
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00379_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.