Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45068
Title: Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Chu, Văn Cấp, người hướng dẫn
Nguyễn, Tiến Sơn
Keywords: Hoa Kỳ;Kinh tế;Ngoại thương Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 107 tr. + Đĩa mềm
Trên cơ sở nghiên cứu về thị trường, hệ thống luật pháp và chính sách nhập khẩu của Hoa Kỳ; kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của một số nước Châu Á, luận văn cố gắng làm rõ thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng của Việt Nam và (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45068
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00373_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.