Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45069
Title: Nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Đặng, Công Hoàn
Keywords: Hội nhập kinh tế quốc tế;Kinh tế Việt Nam;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 112 tr. + Đĩa mềm
Luận văn làm sáng tỏ và khẳng định những tác động tích cực của việc thúc đẩy môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Phân tích và hệ thống hoá lý luận về cạnh tranh để đánh giá một số cơ hội và thách thức của (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45069
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00372_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.