Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45070
Title: Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, Người hướng dẫn
Dương, Hải Hà
Keywords: Chính sách kinh tế;Kinh tế Việt Nam;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 125 tr. + Tóm tắt; Đĩa mềm
Luận văn giới thiệu những vấn đề lý luận chung về chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) và một số kinh nghiệm quốc tế. Chính sách thu hút ĐTTTNN tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986-2004). Đánh giá mặt tích cực và hạn chế của chính sá (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị XHCN 5 02 01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45070
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00371_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.