Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45071
Title: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và những vấn đề đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thanh Xuân
Keywords: Kinh tế;Quan hệ kinh tế quốc tế;Trung quốc;ASEAN;Khu vực mậu dịch tự do
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Electronic Resources
104 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Làm rõ thực chất và chiều hướng của khu vực mậu dịch tự do Asean-Trung Quốc ; Chỉ ra những tác động tích cực cùng những thuận lợi và khó khăn của ACFTA đối với các nước. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để khắc phục bất lợi nâng cao khả năng phát triển và h (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45071
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00342_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.