Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45072
Title: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Đỗ, Kim Chi
Keywords: Cạnh tranh xuất khẩu;Hội nhập kinh tế quốc tế;Kinh tế chính trị;Năng lực cạnh tranh;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 104 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Hệ thống hoá lý luận về cạnh tranh và cạnh tranh xuất khẩu. Đi sâu phân tích thực trạng xuất khẩu của Việt Nam, nêu bật những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu thời kỳ 1991-2002 và đánh giá tổng quát về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Vi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà nội. 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45072
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00341_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.