Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45073
Title: Đổi mới hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Bùi, Xuân Hương
Keywords: Kinh tế tài chính;Ngân hàng thương mại;Thời kỳ đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
110 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Hệ thống hoá một số vấn đề lý thuyết về quá trình đổi mới ngân hàng thương mại (NHTM) trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam. Đánh giá những thành công và tồn tại của hệ thống NHTM. Tập trung phân tích nguyên nhân về môi trường kinh tế vĩ mô, năng lự (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45073
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00339_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.