Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45074
Title: Khả năng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường trong thương mại quốc tế của một số mặt hàng xuất khẩu Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Thế Chinh, người hướng dẫn
Hồ, Trung Thanh
Keywords: Hàng hoá;Thương mại quốc tế;Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 118 tr. + Đĩa mềm;Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị --Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Electronic Resources
Giới thiệu tổng quan về hệ thống các biện pháp môi trường liên quan đến thương mại quốc tế. Phân tích tác động của chúng đối với cạnh tranh thương mại quốc tế hiện nay. Nêu kinh nghiệm của một số nước trong việc đáp ứng các yêu cầu môi trường nhằm đẩy mạnh (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45074
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00338_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.