Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45075
Title: Quá trình hình thành và phát triển thị trường đất đai ở Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Đình Thiên, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Đợi
Keywords: Kinh tế;Thị trường đất đai;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
96 tr. + Đĩa mềm
Electronic Resources
Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề có tính lý luận về thị trường đất đai (TTĐĐ) nói chung và ở Việt Nam hiện nay nói riêng. Nêu lên quá trình chuyển đất đai thành hàng hoá và thực trạng TTĐĐ ở Việt nam. Đề xuất một số giải pháp để hình thành và phát tri (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45075
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00337_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.