Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45076
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn Hồng Sơn, người hướng dẫn
Vũ Thị Quế Anh
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Kinh tế nông ngiệp;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp; phân tích đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghệp Việt nam từ 1986-2002. Từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45076
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00312_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.