Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45077
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bắc Ninh : thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Vũ Hồng Tiến, Người hướng dẫn
Nguyễn Thị Thu Hiền
Keywords: Bắc Ninh;FDI;Kinh tế tài chính;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 110 tr
Hệ thống hoá một số vấn đề về vai trò của nguồn vốn FDI đối với cả nước nói chung và Bắc Ninh nói riêng; phân tích thực trạng đầu tư nước ngoài và hiệu quả cũng như những hạn chế của hoạt động này tại Bắc Ninh, từ đó đưa ra những phương hướng và giải pháp (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45077
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00306_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.