Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45078
Title: Sự phát triển của thị trường tài chính ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Vũ, Đức Thanh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng Hải
Keywords: Kinh tế;Thị trường;Tiền tệ;Tài chính;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 129 tr
Luận văn trình bày khái niêm cơ bản và cấu thành của thị trường tài chính (TTTC), đồng thời nêu lên vai trò quan trọng của thị trường tài chính đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của một số nước châu Á trong quá trình xây dựng TTTC. Trên cơ sở phân (...)
Electronic Resources
Luận vănThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45078
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00302_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.