Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45079
Title: Ngoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Nguyễn, Trần Quế, Người hướng dẫn
Nguyễn, Bá Dư
Keywords: Kinh tế;Ngoại thương;Thời kỳ đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 112 tr
Luận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển ngoại thương. Tác giả chọn lọc những kinh nghiệm này, giới thiệu cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam. Dưới góc (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45079
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00297_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.