Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45080
Title: Xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam thực trạng và giải pháp: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Cúc, Người hướng dẫn
Lê, Ngọc Thanh
Keywords: Dân tộc thiểu số;Kinh tế;Nghèo đói;Việt Nam;Xoá đói giảm nghèo
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 125 tr
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về nghèo đói và xoá đói giảm nghèo. Vấn đề nghèo đói trên thế giới và nguyên nhân dẫn đến nghèo đói. Nêu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về thực hiện xoá đói giảm nghèo. Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam và (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45080
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00296_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 59.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.