Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45081
Title: Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hạnh
Keywords: Nhật bản;Quan hệ thương mại;Thương mại quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
97 tr
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản. Nghiên cứu thực trạng quan hệ giữa hai nước, tập trung phân tích quan hệ trong thời kỳ từ năm 1976 đến nay, qua đó làm rõ những đặc điểm nổi bật, xu hướng vận động, phát triển (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45081
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00295_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.