Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45082
Title: Quan hệ thương mại hàng hoá qua biên giới Việt - Trung : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Cải
Keywords: Hàng hoá;Quan hệ kinh tế quốc tế;Thưong mại;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
77 tr
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động thương mại hàng hoá qua biên giới Việt Nam. Tập trung phân tích thực trạng thương mại hàng hoá qua biên giới Việt - Trung giai đoạn 1991 - 2003, vai trò và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế - xã hội Việt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45082
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00294_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 840.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.