Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45084
Title: Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Kinh doanh ngân hàng;Kinh tế tài chính;Việt Nam;Đạo đức kinh doanh
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 93 tr
Nghiên cứu khái quát những vấn đề lý thuyết về thông tin không cân xứng, lựa chọn nghịch, rủi ro đạo đức trong kinh doanh ngân hàng. Nêu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về vấn đề này. Đánh giá thực trạng của vấn đề lựa chọn nghich và rủi ro trong (...)
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45084
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00292_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.