Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45086
Title: Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam : thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Phạm Văn Dũng, Người hướng dẫn
Hoàng Triều Hoa
Keywords: Kinh tế chính trị;Người nghèo;Việt Nam;Xoá đói giảm nghèo;Đói nghèo
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 82 tr
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Dưới góc độ kinh tế chính trị, đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về đói nghèo và xoá đói giảm nghèo cũng như kinh nghiệm về lĩnh vực này của các nước trên thế giới. Phân tích thực trạng đói nghèo và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong tiến t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45086
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00287_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.