Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45087
Title: Phát triển công nghệ thông tin trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Tạ Đức Khánh, Người hướng dẫn
Đinh Thị Hồng Duyên
Keywords: Công nghệ thông tin;Kinh tế chính trị;Kinh tế thị trường;Phát triển công nghệ thông tin;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
141 tr
Dưới góc độ kinh tế chính trị, luận văn nghiên cứu khái niệm về công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam và vai trò quan trọng của nó trong sự phát triển xã hội, đặc biệt từ khi nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Đán (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45087
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00272_NOI_DUNG.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.