Phát triển công nghệ thông tin trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45087Phát triển công nghệ thông tin trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45087