Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45088
Title: Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Nguyễn, Thuý Hoà
Keywords: Công ty xuyên quốc gia;Hoa Kỳ;Kinh tế chính trị;Việt Nam;Đầu tư
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 91 tr
Tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động đầu tư của các công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam dưới góc độ kinh tế học chính trị. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hoạt động đầu tư vào Việt Nam của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ. Đưa ra một số giải pháp (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45088
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00264_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 41.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.