Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45089
Title: Ngành da giầy Việt Nam trong quá trình đổi mới : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Chu, Kỳ Văn
Keywords: Da;Giày;Kinh tế chính trị;Ngành da giày;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 114 tr
Nghiên cứu tình hình phát triển ngành da giày Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đặc biệt từ nửa cuối thập niên 90 trở lại đây, tập trung vào các quan hệ kinh tế, xã hội chi phối sự phát triển của ngành này. Nêu bật những thành công, tồn tại trong phát triển n (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45089
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00263_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 64.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.