Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45090
Title: Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Ngô, Thị Phương Liên
Keywords: Kinh tế chính trị;Thuế;Thuế giá trị gia tăng;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
127 tr
Tập trung nghiên cứu một số lý luận cơ bản về thuế nói chung và thuế giá trị gia tăng trong nền kinh tế thị trường. Giới thiệu quá trình thực hiện thuế giá trị gia tăng ở một số nước nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng áp dụng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45090
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00261_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 52.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.