Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45091
Title: Kinh tế hợp tác xã ở Hà Nội thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị: 5.02.01
Authors: Nguyễn, Bích, Người hướng dẫn
Hoàng, Thuý Phương
Keywords: Hà Nội;Hợp tác xã;Kinh tế chính trị;Kinh tế thị trường
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 101 tr
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về kinh tế hợp tác xã (HTX) trong nền kinh tế thị trường. Đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển kinh tế HTX ở Hà Nội. Từ đó tìm ra nguyên nhân vì sao lại hoạt động kém hiệu quả. Đề xuất phương hướng giải (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45091
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00249_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.