Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45092
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 50201
Authors: Phạm Quang Vinh, Người hướng dẫn
Đặng Khắc Mạnh
Keywords: Hàng hải;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 50201 -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
100 tr
Luận văn phân tích và đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam. Đề xuất các giải pháp phù hợp thực tiễn của ngành hàng hải Việt Nam nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45092
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00242_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.