Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45093
Title: Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị: 50201
Authors: Vũ Đức Thanh, Người hướng dẫn
Đào Duy Dương
Keywords: Hà Tây;Kinh tế ngoài quốc doanh;Quản lý thuế;Thuế;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 98 tr
Luận văn chỉ ra thực trạng và nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản lý thuế đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và hoàn thiện công tác quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tây
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45093
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00241_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 52.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.