Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45094
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 5.02.01
Authors: Đinh Văn Thông, Người hướng dẫn
Nguyễn Đức Hạnh
Keywords: FDI;Hà Nội;Việt Nam;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 117 tr
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), luận văn đánh giá thực trạng FDI tại Hà Nội. Chỉ ra những khó khăn vướng mắc, từ đó rút ra những vấn đề bức xúc cần giải quyết và đề xuất giải pháp nhằm thu hút FDI tại Hà Nội có hiệu quả h (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45094
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00240_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 51.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.